Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1  Begripsbepalingen


1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IOD BV, gevestigd te Heemstede, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 28083853;
b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de besloten vennootschap IOD BV een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt;
c. de overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en de besloten vennootschap IOD BV tot stand gekomen overeenkomst betreffende de deelname van opdrachtgever aan of de opdracht tot het uitvoeren van cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering coaching en interventies in de ruimste zin van het woord;
d. open opleidingsprogramma’s: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven;
e. in company opdrachten: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen die door de besloten vennootschap IOD BV uitsluitend aan de opdrachtgever worden aangeboden.


2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.


3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.


4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

 

 

Artikel 2   Gedragsregels


1. Opdrachtnemer acht zich gebonden aan de volgende gedragsregels:
a. opdrachtnemer onthoudt zich van alles wat de waardigheid van het beroep kan schaden;
b. opdrachtnemer verricht slechts die werkzaamheden waarvoor de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering gedragen kan worden;
c. opdrachtnemer acht zich verplicht tot geheimhouding van alle te kennis gekomen vertrouwelijke informatie;
d. opdrachtnemer draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer;
e. opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen;
f. in beginsel wordt het honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten: opdrachtnemer werkt niet op basis van enige vergoeding, waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid;
g. indien problemen rijzen tengevolge van het feit dat bij de opdrachtgever ook andere organisatieadviseurs werkzaam zijn, dan zal opdrachtnemer zich zodanig opstellen dat het belang van de opdrachtgever centraal blijft staan;
h. opdrachtnemer zal aan personen in dienst van de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht geen aanbiedingen voor functies bij opdrachtnemer of bij een van onze andere opdrachtgevers doen.

 

 

Artikel 3 Overeenkomst

 

1. Alle offertes van IOD zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld. Bij offertes voor in company opdrachten geldt dat de offerte gedurende een periode van vier weken na dagtekening van de offerte gelding heeft. Daarna komt de offerte te vervallen en kan deze door de opdrachtgever niet meer worden aanvaard.

 

2. Ten aanzien van de open opleidingsprogramma’s geldt dat de inhoud, prijzen, data en locaties van de aangekondigde open opleidingsprogramma’s onder voorbehoud zijn en dat IOD gerechtigd is de inhoud, prijzen, data en locaties van de open opleidingsprogramma’s eenzijdig te wijzigen.

 

3. Ten aanzien van open opleidingsprogramma’s geldt dat de activiteit slechts doorgang vindt als er, naar de mening van IOD, voldoende deelnemers bij IOD voor betreffend open opleidingsprogramma zijn ingeschreven. IOD zal de opdrachtgever uiterlijk twee weken voor aanvang van betreffend open opleidingsprogramma informeren, als dit programma geen doorgang vindt. IOD restitueert dan reeds door de opdrachtgever voldane kosten aan de opdrachtgever. IOD is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die opdrachtgever ten gevolge van de afgelasting lijdt.

 

4. Offertes van IOD zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle informatie voor de opzet en uitvoering van de activiteit heeft verstrekt.

 

5. IOD verplicht zich de overeengekomen activiteit naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is nimmer sprake. De verplichting heeft het karakter van een inspanningsverbintenis.

 

6. Indien partijen tussentijds wijzigingen in de overeengekomen aanpak, werkwijze of omvang van de activiteit en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden overeenkomen,

zullen deze in een aanvullende overeenkomst worden vastgelegd.

 

7. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de activiteit kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of de omvang van de activiteit en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

 

8. Indien een tussentijdse wijziging de overeengekomen prijzen en/of kosten beïnvloedt, komen deze voor rekening van opdrachtgever.

 

9. Na het insturen van het inschrijfformulier voor een open training heeft een deelnemer nog 14 dagen bedenktijd. Pas nadien is de inschrijving definitief en gelden de annuleringsvoorwaarden.

 

Artikel 4  Totstandkoming van de overeenkomst


1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door opdrachtnemer en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van middels e-mail verzonden aanmelding of opdracht.


2. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van de opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

 

Artikel 5  Prijzen en prijswijziging


1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn:
a. voor open opleidingsprogramma’s exclusief reis- en verblijfkosten van de deelnemer en inclusief de huur van audio-visuele apparatuur;
b. voor in company opdrachten exclusief literatuur, reis- en verblijkkosten van de deelnemers, huur van audio-visuele apparatuur en accomodatie en reis- en verblijfkosten van de trainers.


2. Opdrachtnemer is gerechtigd de prijzen, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, een en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de ingangsdatum van de overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is gelegen.

 

 

Artikel 6  Annulering en wijziging in company opdrachten


1. Annulering van in company opdrachten dient schriftelijk te geschieden.


2. Ingeval van annulering van een in company opdracht is de opdrachtgever een vierde gedeelte van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen startdatum een periode is gelegen van meer dan één maand, de dag van de schriftelijke berichtgeving en de dag van aanvang van de uitvoering niet meegerekend.


3. Ingeval van annulering van een in company opdracht binnen één maand voor de overeengekomen datum van uitvoering is opdrachtgever de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer:
a. geheel verschuldigd ingeval van een overeenkomst voor zes dagen of korter;
b. voor de helft verschuldigd ingeval van een overeenkomst van meer dan zes dagen.


4. Kosten die opdrachtnemer aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering van de overeenkomst worden ingeval van annulering integraal aan opdrachtgever in rekening gebracht.


5. Wijzigingen in de data en/of de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer overeengekomen te worden.

 

 

Artikel 7  Annulering en wijziging bij open inschrijvingen


1. Annulering van open inschrijvingen dient schriftelijk te geschieden.


2. Ingeval van annulering is opdrachtgever:
a. De overeengekomen prijs niet verschuldigd ingeval van annulering binnen 14 dagen na inschrijving;
b. 1/3 van de kosten verschuldigd ingeval van annulering meer dan 1 maand voor aanvang van het programma.
c. Alle inschrijvings- en verblijfkosten verschuldigd als annulering binnen 1 maand plaatsvindt.


3. Indien opdrachtgever op de overeengekomen dag van uitvoering van de overeenkomst niet verschijnt of nadien onregelmatig aanwezig is, is opdrachtnemer gerechtigd dat aan te merken als een annulering van de volledige overeenkomst.


4. Opdrachtgever is gerechtigd ingeval van verhindering een vervanger te laten deelnemen aan de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven, tegen het overeengekomen tarief.

 

 

Artikel 8  Overmacht


1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.


2. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal door opdrachtnemer met inachtneming van lid 3 en 4 van dit artikel het factuurbedrag worden  gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt. Restitutie zal binnen twee weken plaatsvinden.


3. Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien trainers/adviseurs als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder voor wat betreft de trainers/adviseurs begrepen: ziekte) niet beschikbaar zijn.


4. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.

 

 

Artikel 9  Facturering


1. Betaling dient plaats te vinden binnen 28 dagen na verzending van de factuur, onverminderd het recht van opdrachtnemer om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.


2. Bij niet-betaling binnen de in lid 1 bedoelde termijn is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand.


3. Alle kosten die voor opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtnemer. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00.

 

 

Artikel 10  Auteursrecht


1. Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door ons verstrekte rapporten, syllabi, formulieren, en dergelijke, auteursrecht.


2. Dit houdt tevens in dat wij het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van de opdrachtgever en diens medewerkers niet uit handen geven.

 

 

Artikel 11  Aansprakelijkheid


1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.


2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.


3. Indien opdrachtnemer, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen prijs, waarbij ingeval van een duurovereenkomst wordt uitgegaan van de overeengekomen prijs voor één jaar.


4. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.


5. Bij annulering op grond van dit artikel is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.

 

 

Artikel 12  Klachtenregeling


1. Opdrachtnemer heeft een http://www.iod.nl/klachtenreglement die van toepassing is op alle diensten die aan opdrachtgevers worden geleverd.


2. Een klacht dient schriftelijk aan de directie van opdrachtnemer te worden gericht, binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht.


3. De directie van de opdrachtnemer neemt binnen twee weken contact op met de opdrachtgever om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.


4. Opdrachtnemer zal het resultaat van de beslissing schriftelijk meedelen aan opdrachtgever.

 

 

Artikel 13 Inspanningsverplichting

 

Indien en zodra een opdrachtgever, c.q. deelnemer, naar de mening van IOD niet voldoet aan de inspanningsverplichting die voor betreffende activiteit is vereist, is IOD gerechtigd de opdrachtgever, c.q. deelnemer, verdere deelname aan de activiteit te ontzeggen. IOD zal de opdrachtgever alsdan informeren. De opdrachtgever blijft de overeengekomen prijs verschuldigd en heeft geen recht op restitutie van hetgeen hij reeds heeft voldaan.

 

 

Artikel 14  Slotbepaling


1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter, onverminderd het recht van opdrachtnemer zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

Terug

naar vorige pagina