Opleidingen

Organisatie Ontwikkelings Projecten

Coaching en intervisie

Homepage  >  >  

Intervisie

In een vast groepje van zo’n zeven collegaprofessionals bij elkaar komen om – via het bespreken van lastige praktijkgevallen – je bewustzijn te vergroten van de factoren die je waarnemen, oordelen en handelen bepalen.

 

Zoals bij coaching gaat het bij intervisie ook om verbetering van het persoonlijk functioneren in de werksituatie, maar in dit geval vindt dat plaats door een gestructureerde vorm van ervaringsuitwisseling onder collega’s. Tijdens intervisie is er de mogelijkheid om op meerdere niveaus te leren:

  • de casusinbrenger leert over diens aanpak tot nog toe, mogelijke blinde vlekken en alternatieve aanpakken
  • de anderen leren over vergelijkbare zaken door de ingebrachte thematiek in verband te brengen met hun eigen praktijk
  • de groep als geheel begrijpt beter waarom zij vanuit het werk dat ze verrichten of vanuit de positie van hun organisatie of afdeling met betreffende problematiek te maken hebben en hoe zij hier mee om moeten gaan.

 

Mijn methodische en procesmatige begeleiding zal er op gericht zijn om met betreffende intervisiegroep een leerklimaat te scheppen dat de aanwezigen in staat stelt – ook na mijn aanwezigheid – over eerdergenoemde zaken te leren.

 

Over het algemeen wordt met een frequentie van één keer per maand afgesproken om 6 keer samen te komen. Een bijeenkomst duurt drie uur en vindt plaats op een rustige plek waar niemand gestoord wordt.

Tijdens de eerste bijeenkomst deelt eenieder zijn persoonlijke motivatie om aan deze intervisiegroep deel te nemen en worden afspraken gemaakt over zaken zoals plek en frequentie van samenkomst, aanwezigheid en vertrouwelijkheid. Indien nodig wordt het begrip intervisie kort toegelicht, maar in ieder geval start het ervaringsleren door het inbrengen van een eerste praktijksituatie, die op gestructureerde wijze wordt behandeld.

Mijn ervaring is dat een beginnende intervisiegroep geneigd is om de casusinbrenger - nog voordat de problematiek helder is - te "helpen" door deze te adviseren hoe hij z’n  probleem het beste op kan lossen. Maar snel wordt duidelijk, wat bedoeld wordt met de uitspraak: "problemen bestaan niet, alleen mensen met problemen". Men ervaart namelijk dat een casusinbrenger maar zelden geholpen is door dit probleemoplossend gedrag. Via verdere dialoog krijgen de helpers meer zicht op de eigen drijfveren die veelal ten grondslag liggen aan het "oplossen van andermans problemen". Dan staan ze voor de lastige uitdaging om niet alleen de casusinbrenger goed te begrijpen, maar bovenal zichzelf goed te begrijpen; d.w.z. welke dilemma’s en eerdere, concrete ervaringen in hun praktijk worden door deze casus bij hen opgeroepen. Het zijn namelijk deze ervaringen waarmee de helpers het verhaal van de casusinbrenger begrijpen en betekenis geven. Een sfeer van vertrouwen en rust stelt de groep in staat te reflecteren op ieders individuele neiging tot waarnemen en handelen en op de manier waarop deze intervisiegroep deze bijeenkomst vorm geeft en wat daarvan te leren valt.

 

Share   Deel deze pagina op LinkedIn  Deel deze pagina op Twitter  Deel deze pagina op Facebook